Service
ReadyPlanet.com
dot dot
Service

 

1) การตรวจวัดและวิเคราะห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มแสงสว่าง ระดับความร้อน คุณภาพอากาศ และระดับเสียงในสถานประกอบการ ตามวิธีมาตรฐาน National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) และ Occupation Safety and Health Administration (OSHA) ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเครื่องมือที่ทันสมัยและผ่านการสอบเทียบความถูกต้องจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ และทำการดูแลบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 
 

2) การตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางน้ำ

บริการการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางน้ำด้วยมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบน้ำและน้ำเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater by APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association and WPCF : Water Pollution Control Federation โดยห้องห้องปฏิบัติการทดสอบตระหนักถึงคุณภาพของการทดสอบและบริการ จึงกำหนดให้มีการประกันและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการทำงานเพื่อให้ ผลทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ

การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในการทดสอบ (Quality Assurance and Quality Control, QA/QC)

การประกันคุณภาพ : QA

 • วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • เครื่องมือมีการสอบเทียบและทวนสอบ
 • บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
 • วิธีการทดสอบมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
 • มีระบบคุณภาพในการจัดเก็บเอกสาร
การควบคุมคุณภาพ : QC
 • Blank
 • % Recovery
 • Calibration check
 • Duplicate / Replicate
 • เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing : PT)
 • เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison)
 
 

3) การตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางเสียง

การตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางเสียง อาทิ ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq 8 hr.) / 24 ชั่วโมง(Leq 24 hr.) / เสียงรบกวน(Annoyance noise) เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัย ถูกต้องตามวิธีมาตรฐานและผ่านการสอบเทียบ ความถูกต้องจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและดูแลบำรุงรักษา(Preventive Maintenance) ตามแผนที่กำหนด

 
 

4) การจัดอบรม/สัมมนา ด้านสิ่งแวดล้อม

บริการจัดอบรม/สัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างครบวงจร อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ พิธีกร วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารการประชุม กิจกรรม สันทนาการ การศึกษางานนอกสถานที่ ในหัวข้อต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม

 
 

5) การตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ

บริการการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ โดยวิธีเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานสากล องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา United States Environmental Protection Agency (US.EPA) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่ภายนอก (จากปล่องระบาย) ประกอบด้วย

- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (คุณภาพอากาศในบรรยากาศ)
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)
- ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ปริมาณสารโลหะหนัก
- ปริมาณสารระเหยอินทรีย์

 
 

6) จัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดทำรายงานผลอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกต่อการนำผลที่ได้ไปใช้ โดยมีเนื้อหาหลักในรายงานประกอบด้วย

- แผนการดำเนินงาน
- วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
- ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
- สรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดการ
- การเปรียบเทียบผลย้อนหลังกับครั้งที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น
- รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Analysis report)
- ภาพแสดงจุดตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง
- การแสดงแผนผังจุดตรวจวัด
- มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ
- หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ใบยืนยันการปฏิบัติงาน (Chain of Custody)

 


หน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              บริการ              เว็บบอร์ด              ติดต่อเรา