ทบทวนกฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่1/56
ReadyPlanet.com
dot dot
ทบทวนกฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่1/56 article

 

-  สรุปสาระสำคัญกฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่1/56                               

   legal 1-56.pdf

    

-  กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

   และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย                            

   safety management.pdf

 

-  แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ                                             

   report of fire drills and fire evacuation drills.pdf 

 

-  มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้                                                                      

   standard portable fire extinguishers.pdf
Update กฏหมายสิ่งแวดล้อม

ทบทวนกฏหมายสิ่งแวล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่1/60       article
ทบทวนกฏหมายสิ่งแวล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่1/57 articleหน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              บริการ              เว็บบอร์ด              ติดต่อเรา